Team Building Activity in Vietnam 2009

hoạt động team building chính thức đầu tiên của Diễn đàn Du lịch tại miền Bắc, "Đánh thức Trái tim Rồng" đã thể hiện được tiêu chí của Diễn đàn "Kết nối đam mê - Sẻ chia giá trị
 
 
Team Building in Vietnam
Team Building in Vietnam
 
Spread the Word
Listed Under

Tags:
Teambuilding
Vietnam
Dragon
Awaken
Tour
Viet

Industrys:
Lifestyle
Tourism
Travel

Location:
Hanoi - Hanoi - Viet Nam

March 30, 2009 - PRLog -- Kỹ năng phát triển đội làm việc
 
Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

Mô tả những đặc tính của báo cáo sứ mạng của đội và sử dụng các tiêu chí để phát triển những mục tiêu của đội một cách hiệu quả

Nhận dạng những giai đoạn phát triển của đội và sử dụng những vai trò thích hợp trong cấu trúc đội tại từng giai đoạn cụ thể

Giải thích sự năng động của những vai trò và nhận dạng được ngôn ngữ nhiệm vụ và quá trình như những chỉ báo của phong cách truyền đạt trong đội.

Nhận ra những trở ngại của việc truyền đạt trong đội thực hành những chiến lược cho việc nhận và đưa thông tin phản hồi nhằm cải thiện việc truyền đạt trong đội

Giải thích sự khác nhau giữa ra quyết định và giải quyết vấn đề và nhận dạng được quá trình phù hợp để sử dụng chúng trong đội

Quyết định nguyên nhân của các xung đột trong đội từ đó đưa ra chiến lược giải quyết những xung đột đó

Khuyến khích những đặc tính của đội tự quản

Phát triển đội và lãnh đạo đội một cách hiệu quả

Thời gian: 2 - 4 buổi

Chương trình:
Mục đích của đội
Các giai đoạn phát triển đội
Vai trò của các thành viên đội
Truyền đạt trong đội
Ra quyết định và giải quyết vấn đề
Quản lý xung đột trong đội
Lãnh đạo đội tự quản

# # #

Built its reputation on quality service, integrity and commitment excellence. We are able to provide alternative services for Destination Management, Trade Show, and Meeting & Incentive Plan and execute a successful event in Vietnam.
End
Source:
Email:***@gmail.com
Phone:84422467337
Zip:844
Account Email Address Verified     Disclaimer     Report Abuse
Hasatour PRs
Trending News
Most Viewed
Top Daily NewsLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share