Prawne sposoby zabezpieczenia wierzytelności

Każda zawierana umowa rodzi ryzyko niewywiązania się z jej postanowień przez drugą stronę kontraktu. Aby ryzyko braku spłaty należności w terminie zminimalizować, zastosować można szereg narzędzi przewidzianych prawem.
By: www.windygo.pl
 
 
Spread the Word
Listed Under

Tags:
Windykacja
E-sąd
Sąd Elektroniczny
Wezwanie Do Zapłaty
Windygo
Windygo.pl

Location:
Warsaw - Mazowieckie - Poland

May 29, 2010 - PRLog -- Forma zabezpieczenia dobrana musi zostać odpowiednio do rodzaju długu, który zabezpiecza. Należy również pamiętać, iż bez zgody drugiej strony nie uda się przeforsować żadnego dodatkowego zapisu w umowie.

Wśród zabezpieczeń wyróżnić więc można zabezpieczenia osobiste, m.in. poręczenie, weksel, przelew wierzytelności oraz zabezpieczenia rzeczowe, takie jak zastaw, hipoteka czy przewłaszczenie na zabezpieczenie. Podmiot, który udziela zabezpieczenia osobistego odpowiada za zobowiązanie, które zabezpiecza całym swym majątkiem. Natomiast przy zabezpieczeniu rzeczowym roszczenie egzekwowane jest z zastawionych rzeczy lub praw majątkowych.

Poprzez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa taka dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. W przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia wskazanym jest zbadanie stanu majątkowego osoby poręczającej.

Weksel jest papierem wartościowym, na którym wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowego dokonania zapłaty określonej sumy pieniężnej. Jako formę zabezpieczenia stosuje się powszechnie weksel in blanco, który dla swojej ważności wymaga  jedynie podpisu wystawcy. Do takiego weksla dołączana jest deklaracja, która określa o jaką kwotę należy weksel uzupełnić. Jest to bardzo korzystna forma zabezpieczenia z uwagi na fakt, iż do odzyskania wierzytelności dochodzi na podstawie nakazu zapłaty, który ma rygor natychmiastowej wykonalności a więc będąc w posiadaniu weksla możemy od razu udać się do komornika.

Umowę przelewu wierzytelności można zawrzeć już po wystąpieniu problemu z terminową płatnością. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, które nie wymaga zgody dłużnika i pozwala w krótkim czasie odzyskać należność. Ma jednak też wadę polegającą na tym, że nie odzyskamy całej kwoty długu z racji na fakt, iż jego nabywca przenosi na siebie ryzyko odzyskania pieniędzy, a to kosztuje. Najczęściej wierzytelności skupowane są przez firmy windykacyjne. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również dokonany w formie pisemnej.

Zastawem obciążyć można rzecz ruchomą lub prawo, które jest zbywalne. Na mocy takiej umowy dochodzić można zaspokojenia z przedmiotu zastawu bez względu na to, czyją stał się własnością (a więc również w sytuacji, w której dłużnik przedmiot zastawu np. sprzeda lub komuś daruje), a także z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi. Dopuszczalne jest ustanowienie zastawu w celu zabezpieczenia zobowiązań mających powstać w przyszłości. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy zastawu jest wydanie przedmiotu zastawu wierzycielowi. Jest to zatem bardzo korzystna forma zabezpieczenia, gdyż przedmiot zastawu znajduje się już w naszych rękach. Umowa taka nie musi być zawarta na piśmie, ale jest to zalecane ze względów dowodowych. Prawo dopuszcza także możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego, w przypadku którego przedmiot zastawu może być pozostawiony w rękach zastawcy, który może z niego normalnie korzystać. Do ustanowienia zastawu rejestrowego wymagana jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu oraz wierzycielem, a także wpis do rejestru zastawów.

W przypadku, gdy wierzytelność miałaby być zabezpieczona poprzez obciążenie nieruchomości, analogicznym prawem do zastawu jest hipoteka. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności hipoteką również nie ma dla wierzyciela znaczenia fakt, czy nieruchomość zmieniła w międzyczasie właściciela. Hipoteka powstaje przez wpis do księgi wieczystej nieruchomości, prowadzonej przez sądy rejonowe. Co prawda jest to głównie forma stosowana do zabezpieczania kredytów bankowych, jednak znajdzie zastosowanie również w sytuacji, w której wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym (określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym), może na podstawie tego tytułu uzyskać tzw. hipotekę przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Plusem tej formy zabezpieczenia jest fakt, iż dla  ustanowienia hipoteki przymusowej nie jest wymagana zgoda dłużnika.

Instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie polega na przeniesieniu na wierzyciela  prawa własności rzeczy będącej własnością dłużnika. Forma ta nie wynika wprost z przepisów prawa, jednak jest od lat z powodzeniem stosowana w obrocie. Zgodnie z orzecznictwem, zastosowanie tej formy zabezpieczenia ogranicza się tylko do rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości.  Zazwyczaj przewłaszczone rzeczy pozostają w posiadaniu dłużnika, który może ich bezpłatnie używać, do czasu całkowitej spłaty należności.

Jako formę zabezpieczenia spłaty wierzytelności potraktować też można akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Forma ta jest jednak opłacalna jedynie w sytuacji, w której do czynienia mamy z większymi kwotami, a to z uwagi na konieczność poniesienia kosztów sporządzenia aktu notarialnego. Niewątpliwą zaletą tak sporządzonego aktu jest fakt, iż stanowi on tytuł egzekucyjny, który dla rozpoczęcia egzekucji wymaga jedynie nadania mu klauzuli wykonalności.

Dodatkowo, rozważyć można wprowadzenie do umowy kary umownej (zastrzeżenia, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy). Nie jest to jednak forma zabezpieczenia sensu stricto, podobnie jak wcześniej omówione dobrowolne poddanie się egzekucji z majątku. Obie instytucje prawne nie mają bowiem na celu zabezpieczenia wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika, gdyż dochodzi się ich właśnie z jego majątku. Są to jedynie formy uboczne umożliwiające sprawniejsze odzyskanie lub pewną rekompensatę za niezrealizowanie należności głównej. Jednak w sytuacji, w której dłużnik jest niewypłacalny, najprawdopodobniej nie odzyskamy długu ani poprzez dobrowolne poddanie się egzekucji, ani nie uzyskamy rekompensaty w postaci wypłaty kary umownej.

Analiza najpopularniejszych form zabezpieczenia dokonana została przez zespół prawników firmy Windygo, która jest pierwszą w Polsce internetową platformą do monitoringu płatności i windykacji. Platforma oferuje dostęp do szeregu skutecznych narzędzi windykacyjnych umożliwiających dopasowanie procesu windykacji do indywidualnych potrzeb. Z Windygo rozpoczniesz windykację w kilka minut bez konieczności wychodzenia z domu i podpisywania długoterminowej umowy.

http://www.windygo.pl/

# # #

Dlaczego warto skorzystać z usług Windygo?


Oferujemy profesjonalne i skuteczne usługi prewencyjne oraz windykacyjne. Możesz oszczędzić do 80% - nie płacisz żadnej prowizji od odzyskanych należności. Otrzymujesz pełen wgląd w postępy realizacji usługi przez 24 godziny / dobę. Korzystasz kiedy potrzebujesz – bez konieczności podpisania długoterminowej umowy. Zależy Nam na Twojej wygodzie - wszelkich formalności dopełnisz przez Internet. Otrzymujesz pełne wsparcie radcy prawnego.

Windykacja prostsza niż myślisz. Zapraszamy.
End
Email:***@windygo.pl Email Verified
Phone:0 801 009 548
Zip:00-113
Tags:Windykacja, E-sąd, Sąd Elektroniczny, Wezwanie Do Zapłaty, Windygo, Windygo.pl
Location:Warsaw - Mazowieckie - Poland
Account Email Address Verified     Disclaimer     Report AbuseLike PRLog?
9K2K1K
Click to Share